Pavilions II

Pavilions II for the Germany Esplanade
2008/2009 Chongqing, Guangzhou, Shenyang, China